Careers

Capnor is a market leader within laser scanning and engineering. Our market position results from continuous technological development, use of state-of-the-art equipment and software, but – above all – from knowledge and experience of our employees. We are a rapidly growing company nationally and internationally.

In exchange for our employees’ commitment to work, we provide them with attractive and stable working conditions, friendly atmosphere in an international environment, give them the opportunity to learn the innovative and unique solutions.

 

 • Policy of the protection of privacy of candidates applying for employment

  POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PODCZAS REKRUTACJI W CAPNOR POLAND SP. Z O.O.

  Spółka Capnor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000244389, NIP: 6751334621, REGON: 120133053, kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych i 0/00) (dalej jako: „Spółka” lub „Administrator danych”) szanując Państwa prywatność, przygotowała niniejszą informację o ochronie prywatności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, aby wyjaśnić, w jaki sposób Spółka będzie przetwarzać Dane osobowe osób ubiegających się o pracę (dalej zwanych „Kandydatami”).

  W jaki sposób będą przetwarzane Dane osobowe Kandydatów?
  Kandydaci mogą ubiegać się o wolne stanowiska w Spółce, wysyłając maila na adres rekrutacja@capnor.com
  W celu umożliwienia ubiegania się o zatrudnienie w Spółce poprosimy Kandydatów o podanie określonych informacji, które mają na celu zidentyfikowanie Państwa tożsamości („Dane osobowe”). Spółka może gromadzić i przetwarzać Dane osobowe zawarte w Państwa CV, liście motywacyjnym, odpowiedziach na pytania, których udzielili Państwo ubiegając się o pracę oraz w innych materiałach i informacjach, które przekazują Państwo Capnor Poland Sp. z o.o. podczas ubiegania się o pracę.
  Spółka będzie wykorzystywać podane przez Państwa Dane osobowe w celu dokonania oceny Państwa kwalifikacji pod kątem stanowisk, o które się Państwo ubiegają.
  Z uwagi na to, że są Państwo Kandydatami, do Państwa Danych osobowych będą miały dostęp odpowiednie osoby uczestniczące w procesie wyboru i oceny Kandydatów oraz przechowywania i przetwarzania ich Danych osobowych. Tymi osobami są między innymi przedstawiciele Działu Kadr i osoby odpowiedzialne za rekrutację, personel jednostki biznesowej uczestniczący w ocenie Kandydatów, a także działający w naszym imieniu dostawcy zewnętrzni wykonujący czynności związane z przetwarzaniem danych w zakresie ściśle ograniczonym umową.
  Nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy Danych osobowych naszych Kandydatów żadnym osobom trzecim do wykorzystania w celach marketingowych.

  Jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych?
  Dane osobowe będą przetwarzane: a) w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 221 § 1 k.p., natomiast inne dane, wykraczające poza dane określone w art. 221 § 1 k.p. ustawy – Kodeks pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym zgodą jest wyraźne działanie kandydata polegające na przesłaniu aplikacji (CV i/lub listu motywacyjnego) zawierającej dane wykraczające poza zakres określony w w/w przepisach prawa pracy, zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie; b) w przypadku jeżeli nabór dotyczy Pani / Pana współpracy ze Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o świadczenie usług, dane osobowe w toku postępowania rekrutacyjnego są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem z Państwem umowy; c) w celu uczestnictwa w kolejnych naborach pracowników lub współpracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie; d) w przypadku jeżeli nabór dotyczy Pani / Pana współpracy ze Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o świadczenie usług dla skontaktowania się z Państwem w celu zaproszenia do udziału w procesie rekrutacyjnym w Spółce (tę podstawę przetwarzania opisaną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO nazywamy dalej „uzasadnionym interesem Spółki”); w tym celu i usprawiedliwionym interesie Spółki przetwarzamy Państwa imię i nazwisko oraz telefon.
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 k.p. ustawy - Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Podanie danych w związku z rekrutacją i zatrudnieniem w oparciu o umowę cywilnoprawną jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.

  Środki bezpieczeństwa
  Spółka zapewnia organizacyjne i techniczne środki celem ochrony danych Kandydatów.

  Jak długo przechowujemy Dane osobowe Kandydatów?
  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia z Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji i okres do trzech miesięcy po zamknięciu rekrutacji zostaną usunięte. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesiące od jej zakończenia.

  Komu ujawniamy dane osobowe?
  Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT, firmy prawnicze, informatyczne). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane mogą zostać przekazane organom państwowym, w tym organom ścigania, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa lub pracownikom i współpracownikom Administratora, gdy jest to konieczne do wykonania jego zadań.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane co do zasady do Państw Trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jednak w przypadku transferu Państwa danych osobowych poza EOG, ich przekazywanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych wobec Państwa Trzeciego lub innego instrumentu wynikającego z rozdziału V RODO.

  Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem?
  Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, otrzymywania kopii danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach określonych w RODO.
  Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: rodo@capnor.com.
  Ma Pan/Pani także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Informacja o profilowaniu
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

  Kontakt z nami
  W razie dodatkowych pytań związanych z niniejszą Informacją o ochronie prywatności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie prosimy o kontakt mailowy na adres: rodo@capnor.com

  Dyrektor Generalny
  Michał Rejdych


  Data aktualizacji: 13.06.2023 r.

Apply for a job: