Kariera

Capnor jest wiodącą firmą w branży skanowania laserowego oraz tradycyjnych pomiarów geodezyjnych. Nasza pozycja na rynku wynika z ciągłego nastawienia na rozwój i na nowe technologie, z wykorzystania najbardziej zaawansowanego sprzętu i oprogramowania oraz przede wszystkim z wiedzy i doświadczenia kadry pracowniczej.

W zamian za zaangażowanie, oferujemy atrakcyjne i stabilne warunki pracy, przyjazną atmosferę oraz możliwości rozwoju i zdobywania doświadczenia w międzynarodowej firmie. Umożliwiamy poznanie innowacyjnych i wyjątkowych rozwiązań stosowanych w obsługiwanych przez nas sektorach rynku.

 • Inżynier Geodeta (Lokalizacja: Kraków, Polska)
  aplikuj do pracy

  Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  Inżynier Geodeta / Survey Engineer
  Miejsce pracy: Kraków

  Zakres obowiązków:

   

  • wykonywanie pomiarów na platformach wiertniczych oraz obiektach przemysłowych za pomocą skanera laserowego
   i tachimetru
  • opracowywanie danych pomiarowych
  • tworzenie modeli 3D
  • przygotowywanie dokumentacji 2D w zakresie:

  - rysunków aranżacyjnych

  - rysunków izometrycznych rurociągów


  Oczekiwania:

  • wykształcenie wyższe geodezyjne
  • minimum 3 lata doświadczenia w wykonywaniu pomiarów w terenie (mile widziane doświadczenie w obsłudze budów lub branży offshore)
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • dobra znajomość środowiska CAD
  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
  • duża dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów zagranicznych (większość projektów realizowanych na platformach wiertniczych w Norwegii)
  • mile widziana znajomość oprogramowania CYCLONE lub LFM
  • mile widziana umiejętność tworzenia animacji 3D
  • mile widziane uprawnienia geodezyjne


  Oferujemy:

  • pracę w międzynarodowej firmie z kapitałem norweskim
  • atrakcyjne wynagrodzenie (w tym różne dodatki i bonusy za wyjazdy zagraniczne)
  • czas wolny po wyjeździe na delegację
  • pełen pakiet szkoleń przygotowujących do pracy na powyższym stanowisku
  • dobrą atmosferę w pracy
  • możliwość rozwoju zawodowego

   

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w języku angielskim na adres e-mail: pokaż e-mail W temacie wiadomości bardzo prosimy o wpisanie numeru referencyjnego CPIG oraz imienia i nazwiska.

   

  Kandydatów prosimy również o dopisanie klauzuli: " Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, przez spółkę Capnor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w celu przeprowadzenia rekrutacji w Spółce na stanowisko Inżynier Geodeta.

  Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Spółkę.

  Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Informację o ochronie prywatności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie  (polityka prywatności kandydatów)”.

   

  Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 • Informacja o ochronie prywatności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie

  POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PODCZAS REKRUTACJI W CAPNOR POLAND SP. Z O.O.

  Spółka Capnor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000244389, NIP: 6751334621, REGON: 120133053, kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych i 0/00) (dalej jako: „Spółka” lub „Administrator danych”) szanując Państwa prywatność, przygotowała niniejszą informację o ochronie prywatności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, aby wyjaśnić, w jaki sposób Spółka będzie przetwarzać Dane osobowe osób ubiegających się o pracę (dalej zwanych „Kandydatami”).

  W jaki sposób będą przetwarzane Dane osobowe Kandydatów?
  Kandydaci mogą ubiegać się o wolne stanowiska w Spółce, wysyłając maila na adres rekrutacja@capnor.com
  W celu umożliwienia ubiegania się o zatrudnienie w Spółce poprosimy Kandydatów o podanie określonych informacji, które mają na celu zidentyfikowanie Państwa tożsamości („Dane osobowe”). Spółka może gromadzić i przetwarzać Dane osobowe zawarte w Państwa CV, liście motywacyjnym, odpowiedziach na pytania, których udzielili Państwo ubiegając się o pracę oraz w innych materiałach i informacjach, które przekazują Państwo Capnor Poland Sp. z o.o. podczas ubiegania się o pracę.
  Spółka będzie wykorzystywać podane przez Państwa Dane osobowe w celu dokonania oceny Państwa kwalifikacji pod kątem stanowisk, o które się Państwo ubiegają.
  Z uwagi na to, że są Państwo Kandydatami, do Państwa Danych osobowych będą miały dostęp odpowiednie osoby uczestniczące w procesie wyboru i oceny Kandydatów oraz przechowywania i przetwarzania ich Danych osobowych. Tymi osobami są między innymi przedstawiciele Działu Kadr i osoby odpowiedzialne za rekrutację, personel jednostki biznesowej uczestniczący w ocenie Kandydatów, a także działający w naszym imieniu dostawcy zewnętrzni wykonujący czynności związane z przetwarzaniem danych w zakresie ściśle ograniczonym umową.
  Nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy Danych osobowych naszych Kandydatów żadnym osobom trzecim do wykorzystania w celach marketingowych.

  Jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych?
  Dane osobowe będą przetwarzane: a) w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 221 § 1 k.p., natomiast inne dane, wykraczające poza dane określone w art. 221 § 1 k.p. ustawy – Kodeks pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym zgodą jest wyraźne działanie kandydata polegające na przesłaniu aplikacji (CV i/lub listu motywacyjnego) zawierającej dane wykraczające poza zakres określony w w/w przepisach prawa pracy, zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie; b) w przypadku jeżeli nabór dotyczy Pani / Pana współpracy ze Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o świadczenie usług, dane osobowe w toku postępowania rekrutacyjnego są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem z Państwem umowy; c) w celu uczestnictwa w kolejnych naborach pracowników lub współpracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie; d) w przypadku jeżeli nabór dotyczy Pani / Pana współpracy ze Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o świadczenie usług dla skontaktowania się z Państwem w celu zaproszenia do udziału w procesie rekrutacyjnym w Spółce (tę podstawę przetwarzania opisaną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO nazywamy dalej „uzasadnionym interesem Spółki”); w tym celu i usprawiedliwionym interesie Spółki przetwarzamy Państwa imię i nazwisko oraz telefon.
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 k.p. ustawy - Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Podanie danych w związku z rekrutacją i zatrudnieniem w oparciu o umowę cywilnoprawną jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.

  Środki bezpieczeństwa
  Spółka zapewnia organizacyjne i techniczne środki celem ochrony danych Kandydatów.

  Jak długo przechowujemy Dane osobowe Kandydatów?
  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia z Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji i okres do trzech miesięcy po zamknięciu rekrutacji zostaną usunięte. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesiące od jej zakończenia.

  Komu ujawniamy dane osobowe?
  Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT, firmy prawnicze, informatyczne). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane mogą zostać przekazane organom państwowym, w tym organom ścigania, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa lub pracownikom i współpracownikom Administratora, gdy jest to konieczne do wykonania jego zadań.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane co do zasady do Państw Trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jednak w przypadku transferu Państwa danych osobowych poza EOG, ich przekazywanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych wobec Państwa Trzeciego lub innego instrumentu wynikającego z rozdziału V RODO.

  Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem?
  Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, otrzymywania kopii danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach określonych w RODO.
  Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: rodo@capnor.com.
  Ma Pan/Pani także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Informacja o profilowaniu
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

  Kontakt z nami
  W razie dodatkowych pytań związanych z niniejszą Informacją o ochronie prywatności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie prosimy o kontakt mailowy na adres: rodo@capnor.com
  Dyrektor Generalny
  Michał Rejdych


  Data aktualizacji: 13.06.2023 r.

Skontaktuj się z nami i odkryj szerokie możliwości,
jakie mogą Ci przynieść nasze usługi.

Aplikuj do pracy: